Kaasun talteenotto

Kaatopaikalle sijoitetun orgaanisen jätteen hajoamisprosessissa muodostuu kaatopaikkakaasua, joka koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksista. Tämän prosessin käynnistyminen on sinänsä normaalia ja toivottavaa. Tavanomaisissa täyttöolosuhteissa prosessin kestoaika on useita kymmeniä vuosia ja ympäristöön purkautuu kaasua kaatopaikan sisällä vallitsevan ylipaineen vaikutuksesta. Kaasun talteenotto säästää luontoa sekä mahdollistaa edullisen tavan tuottaa energiaa lämmitykseen tai sähköntuotantoon.

Kaasunkeräyksen tehostaminen

Mittausten perusteella on useiden jo käytössä olevien kaasun keräysjärjestelmien tehostaminen osoittautunut tarpeelliseksi. Olemme laatineet useille kaatopaikoille suunnitelmat lisäkaivojen rakentamiseksi ja imuputkien uusimiseksi. Rakennusaikainen valvonta työn oikean suoritustavan varmistamiseksi sisältyy myös yrityksemme tarjoamiin palveluihin.

Kaasun talteenottojärjestelmä

Yllämainittuja kaatopaikkakaasun ympäristöhaittoja voidaan oleellisesti vähentää rakentamalla kaatopaikalle kaasun talteenottojärjestelmä. Tämän muodostavat:

  • kaatopaikan täyttöalueelle rakennettavat imukaivot
  • imuputket kaivoilta säätöasemille
  • säätöasemien väliset siirtoputkistot
  • vedenerottelukaivot
  • kompressoriasema säätölaitteineen
  • soihtupoltin
  • hyötykäyttölaitteisto (sähkö tai lämpö)
  • Kompressorilla aikaansaadaan kaatopaikan sisälle alipaine ja samalla nopeutetaan kaatopaikkakaasun poistumista. Talteenottoärjestelmän tehokas käyttöaika on normaalisti 10-15 vuotta. Kaatopaikkakaasun talteenottojärjestelmän kunto on tarkastettava säännöllisesti. Mikäli kaatopaikalla on jo rakennettu kaasun talteenottojärjestelmä, voidaan emissio­mittauksella selvittää laitoksen talteenottoaste eli verrata pumpatun ja karkaavan kaasun määriä.